Obor:
Kadeřník  videoprezentace
Kód oboru:  69-51-H/01
Zaměření oboru:  Tříletý učební obor zaměřený do oblasti služeb
Charakteristika oboru:
 Absolvent bude připraven využívat technická zařízení, materiál,organizovat potřebné činnosti při obsluze zákazníka, vést příslušnou dokumentaci provozovny
 bude připraven vést příslušnou dokumentaci provozovny
 osvojí si základní techniky úpravy účesů
 bude připraven jednat profesionálně, dodržovat zásady asertivního jednání, jednat podle zásad hygieny a bezpečnosti práce
 teoretická příprava se skládá ze všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů
Délka studia: 3 roky
Typ studia: Denní studium.
Určení oboru studia: Pro chlapce a dívky.
Základní podmínky přijetí: - splnění povinné školní docházky
- zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní zkoušky. Absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v daném oboru.
Poskytnuté vzdělání: Střední odborné a odborná příprava pro výkon příslušného povolání.
Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.