Na základě zákona č. 561/2004 Sb., 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb. a č. 232/2020, vyhlašuje ředitelka SZŠ a SOŠ Česká Lípa, p.o.   

obory        leporelo leporelo2

 

 

 

_____________________________

 

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 

Přihlášky je třeba odevzdat do 4. července 2024

 

Určeno pro učební obory tříleté.

 

Tříleté učební obory ''H'' přijímací zkoušky nekonají.

 

Pohovor, určený pro cizince, kteří musí před zahájením studia prokázat schopnost vzdělávat se v českém jazyce bude včas upřesněn.

 

Přijetí bude provedeno výběrovým řízením dle stanovených kritérií (viz kritéria přijímacího řízení). Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 15. července 2024 v 8.00 hodin.

 

Upozornění na práva zákonných zástupců/plnoletých zájemců o studium na SZŠ a SOŠ, Česká Lípa v souvislosti se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

Zákonný zástupce/plnoletý zájemce o studium na SZŠ a SOŠ, Česká Lípa má možnost,

v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, seznámit se s  podklady ke správnímu rozhodnutí, které škola vydá v souvislosti s přijímacím řízením ke studiu na SZŠ a SOŠ, Česká Lípa.

Zároveň má právo se k těmto podkladům vyjádřit.

Nahlížení do spisu pro 3. kolo přijímacího řízení je možné dne 12. července 2024 mezi 8 – 13 hodinou v budově školy v ulici 28. října 2707, Česká Lípa na personálním oddělení žáků.

 

Na všechny učební obory je vyžadováno potvrzení lékaře.

 

Zápisový lístek je zrušen, avšak přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí o přijetí potvrdit (písemnou formou) svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru.

 

Sledujte prosím aktuality na www.skolalipa.cz nebo volejte personální oddělení žáků 481 131 071 nebo 736 175 575 

 

...............................................................................................................................................................................................................