Na základě zákona č. 561/2004 Sb., 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb. a č. 232/2020, vyhlašuje ředitelka SZŠ a SOŠ Česká Lípa, p.o.   

obory        leporelo leporelo2

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Informace naleznete v aktualitách na těchto webových stránkách - odkaz

 

_____________________________

 

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

 

Přihlášky je třeba odevzdat do 1. března 2023

 

Určeno pro studijní obory čtyřleté, nástavbový obor, učební obory tříleté a dvouleté.

 

Jednotná přijímací zkouška (CERMAT) z Českého jazyka a literatury a z Matematiky se bude konat:

 

1. termín konání zkoušky: čtvrtek 13. dubna 2023, náhradní termín 10. 5. 2023.

2. termín konání zkoušky: pátek 14. dubna 2023, náhradní termín 11. 5. 2023.

 

Tříleté učební obory ''H'' přijímací zkoušky nekonají.

 

U dvouletých učebních oborů typu ''E'' proběhne v pondělí 24.4.2023 v 8.00 hodin školní přijímací zkouška. Tato zkouška bude prověřovat především manuální zručnost uchazeče.

 

Pohovor, určený pro cizince, kteří musí před zahájením studia prokázat schopnost vzdělávat se v českém jazyce, se uskuteční ve čtvrtek 13.4.2023 ve 13.00 hodin.

 

Přijetí bude provedeno výběrovým řízením dle stanovených kritérií.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU DENNÍ

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NÁSTAVBA

 

Na všechny maturitní i učební obory je na přihlášce vyžadováno potvrzení lékaře.

 

Sledujte prosím aktuality na www.skolalipa.cz

 

Zápisový lístek

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Žákům ZŠ ho vydává ředitel základní školy, ostatním uchazečům ho vydává krajský úřad podle místa trvalého bydliště. ZL se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud tak uchazeč neučiní, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče.

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základně nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Uchazeči, kteří nejsou žáky ZŠ se mohou obrátit o vydání ZL (osobně nebo poštou) na:

 

Krajský úřad Libereckého kraje,

odbor školství, mládeže, těl. a sportu

Ing. Eva Kotková (telefon 485 226 231, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

U Jezu 642/2a

461 80  Liberec 2

 

Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012, informujeme veřejnost o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60 odst. 7 školského zákona:

Citace: ''Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Informace pro přijaté žáky, kteří odevzdali zápisový lístek

Všem přijatým uchazečům, kteří odevzdali ZL, bude odesláno nebo osobně předáno rozhodnutí o přijetí a další formuláře potřebné k nástupu do školy (např. osobní dotazník, návratka na pracovní oblečení, atd.).

...............................................................................................................................................................................................................

Informace pro nepřijaté žáky, kteří se chtějí odvolat. Jak postupovat?

Je třeba podat písemnou žádost - je možné použít tento "vzor"

Odvolání lze odevzdat:

1. Poštou

SZŠ a SOŠ

28. října 2707

Česká Lípa

470 06

2. Nebo lze poslat datovou schránku: gexk8y8

3. Nebo lze odevzdat osobně a to na sekretariátu školy. 9. patro výškové budovy, vchod přes penzion Lípa.

Dočasné úřední hodiny rozšířeny na 6:30- 15:25

 

Odvolání je třeba podat do tří pracvoních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí.

Škola nezaručuje, že odvolání vyhoví.

Škola nemůže přijnout více žáků než je kapacita školy, dílen- více informací zde.