Podle §59 až §64, §165 odst. 2 písm. f) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''školský zákon''), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji výsledky prvního kola přijímacího řízení:

 

MATURITNÍ OBORY 24/25 - výsledky viz aktuality na www.skolalipa.cz

UČEBNÍ OBORY 24/25 -  výsledky viz aktuality na www.skolalipa.cz

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60g, odst. 6, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 19 zákona č. 135/2020 Sb., v platném znění).

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g, odst.6, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeče uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu (§ 60g, odst. 7, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 19 zákona č. 135/2020 Sb., v platném znění).