Na základě zákona č. 472/2011 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb. a č. 232/2020, vyhlašuje ředitelka SZŠ a SOŠ Česká Lípa, p.o.   

obory        leporelo leporelo2

 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU DENNÍ

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NÁSTAVBA

Určeno pro studijní obory čtyřleté, nástavbový obor, učební obory tříleté a dvouleté.

U maturitních oborů proběhnou přijímací zkoušky formou pohovoru.

Učební obory přijímací zkoušky nekonají. Přijetí bude provedeno výběrovým řízením dle stanovených kritérií.

Přihlášky budou přijímány až do naplnění kapacity daného oboru.

 

Sledujte prosím aktuality na www.skolalipa.cz

 

Zápisový lístek

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Žákům ZŠ ho vydává ředitel základní školy, ostatním uchazečům ho vydává krajský úřad podle místa trvalého bydliště. ZL se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud tak uchazeč neučiní, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče.

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základně nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Uchazeči, kteří nejsou žáky ZŠ se mohou obrátit o vydání ZL (osobně nebo poštou) na:

 

Krajský úřad Libereckého kraje,

odbor školství, mládeže, těl. a sportu

Ing. Eva Kotková (telefon 485 226 231, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

U Jezu 642/2a

461 80  Liberec 2

 

Na základě novely školského zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012, informujeme veřejnost o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60 odst. 7 školského zákona:

Citace: ''Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Informace pro přijaté žáky, kteří odevzdali zápisový lístek

Všem přijatým uchazečům, kteří odevzdali ZL, bude odesláno nebo osobně předáno rozhodnutí o přijetí a další formuláře potřebné k nástupu do školy (např. osobní dotazník, návratka na pracovní oblečení, atd.).

 

 

PŘIJÍMÁNÍ UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 

 Uchazeči, kterým byla poskytnuta ochrana podle zákona 67/2022 Sb., mohou podat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání:

  • s maturitní zkouškou do 5. dubna 2022
  • do ostatních oborů do 8. dubna 2022

Pro uchazeče cizince platí podmínka doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání - razítko lékaře na přihlášce.

Přijímací zkoušky do maturitních oborů proběhnou dne 12. a 13. dubna 2022 (náhradní termín je 10. a 11. května 2022).

U maturitních oborů proběhnou přijímací zkoušky testem CERMAT z matematiky (z českého jazyka se přijímací zkouška na žádost promíjí, avšak schopnost vzdělávat se v českém jazyce bude ověřena pohovorem). Učební obory přijímací zkoušky nekonají.

Cizinci, kteří jsou uchazeči o střední vzdělávání, doloží vysvědčení z předchozího vzdělávání. Pokud cizinec takové doklady nemá, může je nahradit čestným prohlášením. Čestné prohlášení tak bude napřiklad obsahovat informaci o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl žák hodnocen. Tím se zároveň doloží splnění povinné školní docházky jako podmínky přijetí na střední školu.

Zápisový lístek - uchazečům cizincům, kteří nejsou žákem základní školy v České republice, vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR dosud nikde nepobývá.