Obor:
Ekologie a životní prostředí  videoprezentace
Kód oboru:  16-01-M/01
Zaměření oboru:  Studijní obor zaměřený na oblast péče o životní prostředí

Charakteristika oboru na www.infoabsolvent.cz 

Další informací naleznete také

pod tímto odkazem.

 Absolvent je schopen posuzovat a hodnotit lidskou činnost ve vztahu k ŽP, provádět laboratorní analýzy, organizovat činnosti v ochraně ŽP
 důležitou součástí výuky jsou předměty -chemie, biologie, geologie - a na tyto navazující specializované předměty o problematice ŽP
 studenti získávají poznatky i formou cvičení a praxe jak v laboratořích, tak i v terénu
 znalosti si upevňují formou projektů, studentských odborných prací, soutěží
Pro úspěšné absolventy možnost dalšího studia na VOŠ nebo VŠ
Délka studia: 4 roky
Typ studia: Denní studium
Určení oboru studia: Pro chlapce a dívky
Základní podmínky přijetí: - splnění povinné školní docházky - úspěšné absolvování 9. tř. ZŠ
- není potřeba dokládat zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška dle platných právních předpisů. Absolventi získávají vysvědčení o maturitní zkoušce v daném oboru.
Poskytnuté vzdělání: Úplné střední odborné a odborná příprava pro výkon příslušného povolání a technickohospodářských činností provozního charakteru..