Obor:
Podnikání - nástavba denní
Kód oboru: 64-41-L/51
Zaměření oboru: Dvouletý studijní obor pro absolventy příslušných tříletých učebních oborů skupiny "H".
Charakteristika oboru- odkaz:
Absolvent je připravován pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti.
Ovládá managerské a marketingové znalosti, finanční hospodaření firmy.
Umí získávat a využívat informace a počítačově je zpracovávat.
Zná zákony a právní předpisy, umí kultivovaně řešit pracovní situace.
Délka studia: 2 roky
Typ studia: Denní nástavbové studium.
Určení oboru studia: Pro chlapce a dívky.
Základní podmínky přijetí: Výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Na přihlášce není třeba uvádět zdravotní způsobilost.
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška dle platných právních předpisů. Absolventi získávají vysvědčení o maturitní zkoušce v daném oboru.
Poskytnuté vzdělání: Úplné střední odborné.Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium, například na vyšších odborných školách.