V současné době je škola zapojena do projektů "Šablony II" a  NAKAP II (Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II)

NAKAP II (2021 -2023)

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II)

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

  • Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.
  • Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ.
  • Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.
  • Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.
  • Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky.
  • Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.

Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Logolink OP VVV hor barva cz 2
............................................................................................................................................................
Investiční projekty aneb nový školní rok 2019/2020 v "novém...."

Liberecký kraj podpořil školu investiční částkou 98,3 mil. Kč
Zřizovatel školy, Liberecký kraj, jmenoval školu jako „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro oblast služeb“.  Kraj podporuje školu ve všech jejich aktivitách týkající se tří maturitních a patnácti učebních oborů. A to  nejen slovy, ale také především finančními prostředky…
Informace lze nalézt na tomto odkazu.
 
.................................................................................................................................................................
Ukončené projekty z let přechozích

NAKAP I
Druhá šance
Krokem přes Most
Nebojme se změny
Řemeslné rekvalifikace I
Řemeslné rekvalifikace II
Vzdělávání v krajině kolem nás -  e-learning tohoto projektu naleznete na adrese http://www.skolalipa.cz/moodle/
TechUp