Naše škola se od 1. září 2018 zapojila do nového projektu (NAKAP I), který umožní žákům základních škol blíže poznat, „co se učí“ v našich třech maturitních oborech a patnácti oborech učebních.

Projekt realizuje zřizovatel školy Liberecký kraj

Název projektu: „Naplňování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje“

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 24 středních škol (za současného zapojení základních škol), IQLANDIE, o.p.s., 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci.
Datum zahájení projektu: 1. července 2018
Datum ukončení projektu: 31. srpna 2020
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Aktivity SOŠ a SOU

Řemeslné dny

Ekologické dny

Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnostiv

Logolink OP VVV hor barva cz 2