Šablona 2 EUMSMST

ŠABLONY II na www.skolalipa.cz

Projekt financovaný z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ČÍSLO VÝZVY: 02_18_065

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014507

DOBA REALIZACE PROJEKTU: 1.9.2019 do 31.8.2021

DOTACE: 751 792 Kč


Aktivity v rámci projektu:

  1. Vzájemná spolupráce pedagogů školy - cílem je posílit spolupráci mezi učiteli teoretického a praktického vyučování a to prostřednictvím týmové práce a vzájemných hospitací. Do aktivity se zapojí více jak padesát pedagogů školy.
  2. Projektový den ve škole – cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků.
  3. Projektový den mimo školu – cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky. Na projektových dnech budou spolupracovat odborníci z praxe.
  4. Využití ICT ve vzdělávání SŠ – cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Žáci využijí tablety pořízené z dotace OP VVV.
  5. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - cílem je podpořit žáky, kteří jsou znevýhodněni ve vzdělávání díky odlišnému mateřskému jazyku. Doučování je zaměřeno na výuku českého jazyka.
  6. Vzdělávání pedagogických pracovníků - cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků a to pomocí dalšího vzdělávání. Více jak třicet pedagogů bude absolvovat akreditované kurzy DVPP v různých oblastech vzdělávání.