Řemeslné rekvalifikace na www.skolalipa.cz CZ.1.07/3.2.01/03.0008  (3,4 mil Kč)

Cíle projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu je zpřístupnit co nejširší veřejnosti přípravné kurzy (vzdělávací programy), které
umožní potencionálním účastníkům vzd. programů úspěšně vykonat zkoušky dílčích kvalifikací dle zákona
179/2006 Sb.
Zpřístupnit znamená :
- vytvořit takové metody a formy výuky, kt. budou akceptovat specifické edukační problémy dospělých zájemců,
kteří usilují o získaní řemeslných dovedností
Cílem projektu je napomoci těm občanům, kteří aktivně přistupují k sebevzdělávání. Chtějí se naučit řemeslo a
tím zvýšit svoji hodnotu na trhu práce. Brání jim však buďto současné podmínky pro distanční vzdělání učebních
oborů (viz. Školský zákona -více Příloha č. 6 str. 2 po čarou) nebo přílišná finanční náročnost a formální složitost
dílčích kvalifikací dle z. 179/2006 Sb.

Cílové skupiny

1.c.s. ÚČASTNÍCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
jedná se o zájemce o absolvování přípravných kurzů (rekvalifikací) k vykonání zkoušek dílčích kvalifikací (dále
DK) dle z. 179/2006 Sb.
V dubnu 2011 jsme oslovili potencionální zájemce o pilot. ověření přípravných kurzů ( konkrétně především obor
kuchař)
2.c.s. PRACOVNÍCI VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ
Plánujeme zapojení min. 16 prac. školy do real. týmu. Tvůrci
učeb.opor budou zaměstnanci, kteří mají zkušenosti s přípravou a realizací rekvalifikací. Podíleli se na přípravě
projektové žádosti v částech aktivity, modulové uspořádání dílčích kvalifikací, kvantifikace výstupů. Díky školení
se zlepší jejich odb. a pedag. znalosti a dovedností, kt. využijí v rámci akt. 1 , 2, 4.

Zapojení cílových skupin

Během předchozích měsíců se nám ozvala řada zájemců o vykonání zkoušek DK (telefonicky a e mailem).
Potřebné informace o DK jsme pro zájemce již před cca 2 lety připravili na našich www.skolalipa.cz /
Rekvalifikace/ Dílčí kvalifikace/.
Se zájemci o DK komunikujeme také osobně, či telefonicky.
Téměř všechny zájemce odradila cena kurzů a absence výukových pomůcek, které by jim napomohli "učit se
doma".
- Toto zjištění nás vedlo k závěru, že bez zkrácení přípravných kurzů a vytvoření učebních opor budou běžným
spoluobčanům i nadále zkoušky dílčích kvalifikací nedostupné. Viz. také Příloha č. 6 Analýza potřeb cílových
skupin + Příloha č. 7
- Počítáme s tím, že na www.skolalipa.cz zde budou volně k dispozici otázky (LMS Moodle-aktivita 4), které
napomohou případným zájemcům blíže objasnit, jaké znalosti a vědomosti budou potřebovat, pokud se chystají
sloužit zkoušky DK.
Závazné hodnotící standardy uveřejněné na www.narodni-kvalifikace.cz jsou pro ně v publikované podobě
složité, nesrozumitelné.